Nowa lista leków refundowanych

3
odpowiedzi
152
wejść
0
ocena
Odpowiedzi [ 3 ]
00
Dodano 10 miesięcy temu
Zmiany list refundacyjnych często budzą wiele emocji. Statystyki pokazują, że Polacy przyjmują coraz więcej leków. Dzieje się tak przez zmiany demograficzne. Wraz ze wzrostem długości życia i częstości występowania chorób przewlekłych rośnie liczba nowych leków jakie muszą przyjmować pacjenci. Ostatnie postępy w zakresie alternatywnych metod leczenia i lepsze zrozumienie, w jaki sposób czynniki związane ze stylem życia, takie jak dieta i ćwiczenia fizyczne, wpływają na nasze zdrowie, mogą powodować, że wiele osób odczuwa niechęć do przyjmowania leków na receptę, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Zazwyczaj skuteczne leczenie przewlekłych chorób przewodu obejmuje połączenie leków, specjalnej diety lub ćwiczeń fizycznych oraz ciągłe monitorowanie stanu zdrowia. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet jeśli leki na receptę zwykle wiążą się z pewnym ryzykiem, lekarz przepisuje je tylko po porównaniu tych zagrożeń z potencjalnymi korzyściami dla pacjenta. Wielu pacjentów kłoci się z lekarzami podczas wypisywania recept. Jedni otrzymują receptę na lek z niższą odpłatnością, inni natomiast płacą 100%. Czasami trudno wytłumaczyć pacjentowi dlaczego tak jest. Dotyczy to np leków wziewnych, które przy odpłatności 100% są bardzo drogie.
00
Dodano 9 miesięcy temu
Program „Leki 75 plus” poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych. W budżetach domowych osób starszych zauważalny był spadek wydatków na leki – wskazano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Izba ma wątpliwości co do tworzenia wykazu darmowych produktów. Rządowy projekt zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75 lat obowiązuje od 1 września 2016 r. Przewiduje, że każdy, kto ukończył 75 lat, bez względu na status materialny ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. NIK wskazał, że limit wydatków na program z budżetu państwa na lata 2016-2025 określono na około 8,3 mld zł, przy założeniu wzrostu funduszy na ten cel w każdym kolejnym roku. Zaznaczono, że w wykazach bezpłatnych leków dla seniorów są tylko te objęte refundacją na zasadach ogólnych, odbierać bezpłatne leki mogą oni tylko na podstawie recept oznaczonych kodem „S”, do których wystawienia uprawnieni są przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Izba zwróciła uwagę, że na wykluczenie z tej grupy lekarzy specjalistów zwracały uwagę podmioty lecznicze i część środowiska medycznego, wskazując, że zawężenie kręgu uprawnionych do wystawiania bezpłatnych recept może powodować problemy seniorów z dostępem do darmowych produktów. Przypomniano też, że Ministerstwo Zdrowia jeszcze na etapie konsultacji publicznych ustawy tłumaczyło, iż jest świadome, że to ograniczenie niesie za sobą konieczność dodatkowej wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Miało to m.in. przeciwdziałać zjawisku tzw. polipragmazji, czyli przyjmowania przez pacjenta jednocześnie zbyt wielu leków, między którymi mogą zachodzić niepożądane interakcje. NIK zauważyła, że w wykazie produktów przysługujących seniorom od uruchomienia programu stopniowo pojawiały się nowe, poszerzając jednocześnie katalog schorzeń, do których leczenia były przeznaczone. Na listę w kolejnych miesiącach wprowadzono leki najczęściej stosowane w chorobach przewlekłych, charakterystycznych dla osób w podeszłym wieku. Oceniono, że „Leki 75 plus” poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych i spadły ich wydatki na leki. W 2017 r. seniorzy wydali na leki refundowane mniej niż w 2015 r., gdy program jeszcze nie działał. Podczas kontroli wśród seniorów korzystających z programu przeprowadzono ankietę. 61 proc. pytanych deklarowało spadek miesięcznych wydatków na realizację recept. Skala miesięcznych oszczędności u ponad połowy respondentów nie przekraczała 50 zł, a ponad jedna czwarta wskazała na spadek wydatków w granicach 50-100 zł.
00
Dodano 9 miesięcy temu
Każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na poziom dochodu, ma prawo do bezpłatnych medykamentów wymienionych na specjalnej liście ogłaszanej co dwa miesiące przez ministra zdrowia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która obowiązuje od 1 września 2016 roku, osoby po 75. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dotychczasowe uprawnienia do bezpłatnych leków zachowują inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowcy i wdowy po zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych. Lekarze specjaliści, w tym również lekarze prowadzący pacjenta podczas leczenia w szpitalu, nie mają prawa do wystawiania recept na bezpłatne leki. Co więc należy zrobić, jeżeli leki, które mogą być przepisane bezpłatnie, zalecił nam lekarz specjalista? Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia. Lekarz POZ może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Oczywiście lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych. Na liście bezpłatnych medykamentów znajdują się leki stosowane w chorobach przewlekłych, na które najczęściej zapadają starsze osoby. W wykazie są więc m.in. leki na choroby sercowo-naczyniowe i układu krążenia, cukrzycę, osteoporozę, choroby układu oddechowego i pokarmowego. Oprócz leków bezpłatna jest też część wyrobów medycznych oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (takie jak preparaty wspomagające działanie układu pokarmowego). Na liście nie ma jednak leków, które obecnie nie są refundowane oraz leków dostępnych bez recepty. Lekarzowi do wypisania recepty na lek z bezpłatnej listy wystarczy numer PESEL z dowodu osobistego, gdyż potwierdza on wiek pacjenta. Jeśli pacjent nie będzie w stanie odebrać recepty osobiście, może do odbioru upoważnić kogoś innego. Dozwolone są dwie formy: pisemnego upoważnienia konkretnej osoby albo oświadczenia złożonego w przychodni, że pacjent zgadza się na odbiór recepty przez osobę trzecią bez wskazania konkretnego nazwiska. Receptę na darmowe leki będzie można zrealizować w dowolnej aptece. Farmaceuta wyda pacjentowi lek wraz z paragonem potwierdzającym stuprocentową refundację. Czy na recepcie prócz bezpłatnych leków mogą być przepisane inne leki? Tak, na jednej recepcie mogą być przepisane leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych, leki przysługujące na podstawie innych uprawnień dodatkowych, jak również leki za pełną odpłatnością. Wyjątkiem są leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz leki recepturowe. W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 lipca 2018 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2008 pozycji (893 preparaty) obejmujących 152 substancje czynne. Z każdym kolejnym wykazem rozszerza się lista bezpłatnych leków dla seniorów. Przykładowo w wykazie obowiązującym od 1 maja 2018 r. resort zdrowia zdecydował o dopisaniu do listy preparatów dedykowanych emerytom aż 30 nowych terapii. Na zmianach skorzystali m.in. pacjenci z dolegliwościami układu oddechowego - astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Do wykazu dopisano m.in. medykamenty zawierające substancję czynną ciclesonidum, fenoterolum oraz formoterolum. Sporo zaoszczędziły również osoby zmagające się z chorobą zakrzepowo-zatorową. Od maja bezpłatne są dla nich nowe leki zawierające tzw. heparyny drobnocząsteczkowe. Seniorzy powinni pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się na wykazie, mogą otrzymać bezpłatnie - uprawnienie to przysługuje im jedynie pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją. Powtórzmy, że wykaz bezpłatnych leków dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.
Strona:1
Liczba głównych odpowiedzi na stronie:  
Dodaj odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować
Toast